ต้นสังกัด

กระทรวงการคลัง

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าถ่านหิน
2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) เพื่อส่งเสริมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์และการลงทุนผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่ในประเทศไทย
4. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) การปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2)
5. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม สารเคมีป้องกันและกำจัศัตรูพืช (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562)
6. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตถ่านหิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
7. มาตรการภาษีเพื่อ ส่งเสริมโครงการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
8. โครงการสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2
9. การศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีมลพิษทางน้ำหรือค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ (ภาษีรักษ์น้ำ) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)